Uploaded by User43396

[SBM 2018] TKD SAINTEK Kode 443

advertisement
Berbagi-Soal.com
[email protected]
Seleksi Bersama
Berbagi-soal.com
Masuk Perguruan finggi Negeri
TKD SAINTEK
Kode Naskah
443
.
Dilrmg
kcras
KEMENIERHN RISET, TEKNOEOGI,
DANPENDIDIKANTINGGI
UOTTMSI.IRAEASIA
Ilmya digunatm untrh Sclclai Bersua Masut perflnun llncsi Neccrl
ncmpeibanfir
rclrj*
rrfiG dadTffi;&ft
*
ffir$ilmH]pffird
Riser,
Ibroobgi
Berbagi-Soal.com
PETI]NJI]K I]MT]M
1. Sebelum mengerjakan soal" telitilah kelengkapan 8. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan
nomor dalam berkas soal ini! Tbs Kemampuan Dasar
bertanya atau meminta penjelasan kepada siapa pun
tentang soal-soal ujian, termasuk kepada pergawas
Sains dan Telmologi CTI(D SAINTEK) t€tdiri atas 60
soal.
ujian.
soal
9. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan
B),
keluar-masuk ruang ujian.
C).
10. Waktu ujian yang disediakao adalah 105 menit.
3. Bacalah dengan cermat pefinjuk pengerjaan setiap 11. Harap diperhatikan agar lembarjawaban ujian tidak
tipe soal yang diberikan di bawah ini.
kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek
4. Thlislah jawaban Anda pada lembr jawaban ujian
12. Setelah ujian selesai, Anda dimi;'ii"tetap duduk
ya[g tefliedia sesuai deDgan petunjuk yang diberika:r! sampai pengawas selesai mengumpulkan lembar
jawaban ujian. Anda dipersilakan keluar ruaag
5. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong dalam
berkas soal untuk keperluan coret-mencoret. Jangan
setelah mendapat isyarat daii pngawas untuk
menggunakan lembarjawaban ujian unnrk keperluan meninggalkan ruang.
coret-mencoret.
13. Penilaian didasarkan atas perolehan skor pada setiap
2. Dalam
Berbagi-soal.com
naskah ini terdapat 3 tipe soal, yaitu
pilihan ganda @pe A), soal sebab-akibat (fipe
dan soal pilihan ganda kompleks (fipe
6.
7,
Selama ujian berlangsung, Anda tidak
menggunakan segala bcntuk alat
diperkenankan
subtes dan
Selama ujian berlangsung, Anda tide&
menggunakan segala benurk alat
diperkenankan
itu, An& jangan hanya menekankan pada subtes
tertentu (tidak ada subtes yang diabaikan).
hitung.
komunikasi.
naskah
ini:
OIeh karena
Wil
PETT]NJUK PENGERJAAN SOAL
TIPE
A:
TIPEB:
TIPE
C:
Pilih jawaban yang paling bcnar (A, B, C, D, aau B)
Piliblah
(A) jika pemyataan
(B) jika pemyataan
(C) jika p€myataan
@) jika pemyaaan
(E) jika p€myitaan
benar, alasan benar, keduanya menunjnkkan hubungan sebab-akibat
benar, alasan benar, tctapi keduanya tidak menu$ul&an hubungan sebab-akibat
benar, alasan salah
salahyalasan benar
dan alasan salah
Pilihlah
(A) jikajawaban (1), (2), dan (3) benar
(B) jikajawaban (l) dan (3) benar
(C) jikajawaban (2) dan (4) benar
@) jikajawaban (4) saja yang benar
@) jika semua jawaban benar
'
ru. Kode
tingt.t kesulitan setiap soal.
@
2018 lGmenterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tlnggi
Berbagi-Soal.com
443
Tes Kemampuan Dasar Sairu dan Teknologi
HARI, TANGGAL UJIAN
SELASA, 8 MEI2OI8
WAKTU
IO5 MFNTT
JUIvtr-AHSOAL
60
SESI
I
:I
1. Jika fimgsi /(.r)
sin(ax) + l0 mempunyai
m,ka nilai minimum tungsi / adalah ....
Periode
5. Diketahui barisan geometi ur,
|
(c)
(D) 6
(E) 9
2. Diketahui bayangan titik B(- I, I ) jika dicerminlan
terhadap sumbu r, kemudian digeser sejauh a satuatr
Berbagi-soal.com
80
88
6. Daerah R dibaasi
x€
(p, q), dat c(0, q)
membentuk persegi dengan luas I satuan di lnradran
I. Nilai 24+D adalah ....
(A) 3
oleh y
:
: l,
untuk
[0,2]. Volume benda padat yatrg didapat dengan
memutar
Irft-titik o(0,0),A(p,o),Bt
.R
,f,;6,
)
terhadap sumbu.r adalah ....
(A) x
(B) 2tr
(c)
G)6
3n
(D) 4tc
(E) 5r
9
(D) 12
(E) ls
7. Ari
dan ka nenrpakan anggota dari suatu kelompok
yary terdiri ddri 9 orang, Banyaknya calahembuat
barisan, dengan syarat fui dan ha tidak
3. Diketahui kubus ABCD.EFGH derynpmjng
rusuk 2rD sm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan
titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik
If dengan
(A) y'15
(B) 4
dengan
ulua :
78
(D)
(E)
ke kanan dan D satuan ke aas, a<lalah Br(p, q),
'
)(q a vz) dn
<B) 72
(c) I
(c)
:
I 8zz. Jurnlah 4
fi
suku pertama yang mungkin adalah ., . .
(A) 66
t,
(A) -16
(B) -6
ua
garis PO adalah
...
berdampingan, adalah ....
(A) 7x8!
(B) 6x8!
cm.
(c) 5x8!
(D) 7 x7!
(E) 6x7!
n\fr
@) 3\/,
(E) y'ig
8. Jika lingkaran
I +f -ax-ay-a:0
mempunyai
panjang jari-jari a, maka nilai c adalah ....
(A) I
(B) 2
$) -2\/i
(c)
(c)
(E)
@)
3
(D) 4
-\fr
0
9.
@) \/fr
G) 2,/i
5
Sisa pembagian
-2
j
adalah a
bersisa 3, maka
x
(A) -9
(B) -5
(c) 2
pb) : at -U* +bx+b oleh
l- Jika p(:) dibagi oleh.r - I
D-a
:
....
(D) 3
(E) 5
@ 201 8
IGmenterian Riset, Tbknologi, dan Pendi<tikan
ltnggi
Halanotldan9fubnan
Berbagi-Soal.com
43
10. Jika garis singgung
kurvay:
-Zl Ad*f1a,t)
memotong sumbu y di titik @(0,4), maka a +
15. Diketahui dua lingkaran
adalah....
(a) -1
<r) _;
1
-;
n 0+'/r,\/r+L)
,|
o
(D)
;
(E) I
l.
<D
32
tikA
0+A,A+2)
:
:
: L a1 padx saat t = 2 detik ,...
(A) y : 0 m dan besar prcepatan y'10- m/s2
(B) y : 0 m dan besar percepatan y'E m/s2
(c) y : 10 m dan besar percepatan y'm /s2
(D) x : 0 m dan besax percepatan y'8 m/s2
(E) .r : 10 m dan besar percepatan y'E m/s2
t;
Berbagi-soal.com
O*A,A-2)
16. Sebuah benda bergerak pada bidang iy dengan
kecepatan v,(r)
r - 2 dan v, (t) = 311 1. I1s
diketahui, = 0 ketika bendaberada di.ro -1 m
|flx)dx:A,"*^,t^ |)r(+i)a,
adalah ....
dan y6
r^t !1
'^' 4
@)*
na
$) 2a
(E)
4\/,
12. Diketahui (a") dan (b") adalah dua barisan
arimetika dengan 4 t = 5,az 8,br = 3, dn bz :7
1J/t,atr: laya2,-.,a16s) dan
{}1 ,bz,...,hoo},
:
meta banyaknya auggotaA
f:
nB
t7.
.
adalah ....
(A) 20
(R) 2t
rc') 22
(D) 23
lp
G)
'+ semua bilrngan real .r pada selang [0,2er]
13. Himpunan
yang memenuhi 2 2sin2 x
r6cos.r berbentuk
4+r+c+d
adalah ....
Nilai
la,blulc,dl.
l
(A) 3z
1
G) 3;tr
1
:2*+o-r a^y: F-i
bersinggungan, meto
(A)
(B)
(o
bergerak di sepanjary lantli mendatar kasar dengan
laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik di atas.
Jika percepatan gravitasi lO m/s2, nilai koefisien
gesekan kinetik antara balok dan lanAi adalah ....
(c)
(E) 5z
P+
c
:
,(e)
Sebuah balok bermassa 4 kg didorong oleh sratu
gaya konstan horizontal sebesar 4O N, Balok
(A)
(B)
(c) 4n
@) a)x
14. Jika rlikerahui y
=+.
11
$) O+4,\/Z-1)
G) O-4,J2-r)
1
(c)
i +f =Zaan*+f
menyinggung lingkaran pertama di titik
(1, -1). Garis 12 menyinggung lingkaran kedua dan
tegak lurus dengan garis 11. Tltik potong garis,rl dan
Jz adalah ....
Garis
D
0,1
0,2
0,3
(D) 0,4
(E) 0,5
....
2
6
t2
(D) 20
(E) 30
@ 2018 lGmenterian Risel Tbknologi, dan Pendidikan Tinggi
Halann2fui9halanutt
Berbagi-Soal.com
443
20. Sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massajenis
p. Bsjana tersebut berada di dalam lift laboratorium
4r
yang sedang bergerak ke bawah dengan perlambatan
a. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida
tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh A}
adalah ....
(A) 0
(B) pgM
(c) p(s+4)N,
Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar.
Sudut kemiringan bidang
30" dan bidang
0:
Berbagi-soal.com
miring licin. Sistem berada dalam keadaan
setimbang serta massa katrol dan massa pegas
fislriken. Jika setiap messn dljadikan dua kali
semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar
sistem tetap setimbang adalah ..,.
pegas tetap dan pertambahan panjang
pegas menjadi 2 ksli semula
(A) konsanta
(B)
konstanta peEas menjadi 0,5 kali semula dan
p€rtambahan panjang pegas menjadi 2 kdi
semula
(C) konstanta pegas tetap dan pertambahan parjang
pegas menjadi setengah kali semula
dua kali semula dan
pertambahan paojang pegas tetap
konstanta pegas tetap datr pertambahan panjang
pegas menjadi 4 tali semula
(D) konstanta pegas menjadi
(E)
Seutas tali elastis
memiliki panjang 48 cm. IGdua
ujung tali diikat di dua titik yang berjarak 48 cm
pada ketinggian yang sama. Di teugah-tengah tali
digantungkan sebuah bebaE bemassa rr sehingga
beban urun dengan sin0
seperti yang terlihat
pada gambar. Jika percepatan gravitasi setempat l0
:*
O) p(s-a)t't,
(E) PaM
21. Di dalam sebuah wadah tertunrp terdapat 500 $am
es dan 700 gmm air pada keadaan setimbang 0'C, 1
atrn. Selanjuhya, es dan air itu dipanaskan
bersama-sarna selama 160 detik pada tekaran t€tap
dengan menggunakan pemanas 2. 100 watt.
Diketahui kalor lebur es 80 kal . g-1, kalorjenis air I
kal. g-t . g-t,
1 kal = 4,2 J. Pada keadaan aldir
terdapat air pada suhu 20'C. Efisiensi pemanas
tersebut adalah ....
6*
G)
807o
(B)
757o
(c)
TOjo
(D) 6s%
G)
60%
22. Suatu bejana kokoh yang berisi
gas ideal dikocok
berulang-ulang. Manakah pemyataan yang benar
tentang keadaau gas tersebut setelah dikocok?
(A) Temp€ratur gas bertambah meskipun energi
dalamnya trtap.
(B) Temperatur gas bertambah taapa gas melal(ukatr
usaha.
(c) Energi dalam
gas bokurang karena sebagian
berubah menjadi kalor.
(D) Gas melakukan usaha sebesar penambahan
energi dalamnya.
(E) Temperatur gas bertambah sebanding dengan
penambahan kelajuan molekul gas.
m/s2 dan tali dianggap sebagai sebuah pegas dengan
konsta a 1250 N/m, nilai n adalah ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
500 gram
600 gram
700 gram
800
gran
900 gram
@ 2018 lGmenteriatr Riset, Teknologi, dan Pendidikan
llnggi
Halaman3dari9halanun
Berbagi-Soal.com
443
23. Dua balok kayu kecil A dan B terapung di
25.
permukaan danau. Iarak keduanya adalah 150 cm.
Ketika gelombang sinusoida menjalar pada
permukaan air t€ramati bahwa pada saat I 0 detih
balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada
di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak
gelombang, Pada saat t = 1 detik balok A berada di
titik setimbang pertama kali dan sgdang 6ergemk
nrun. Manakah pemyataan yang benar tentang
gelombang pada pennukaan air teBebut?
(A) Gelombang air memiLiki panjang 200 cm.
:
:
(B)
Pada saat t
(c)
setimbang dan sedang bergerak turun,
Frekuensi gelombang a.lalah 0,25 Hz.
.o)
Amplihrdo gelombang adalah 75 cm.
1
detik, balok B berada di titik
G) Balok A akan kembali
:
:
berada di puncak pada
saat, = 4r5 detik.
Berbagi-soal.com
Dua buah kawat kondukor yang sejajar dan berjarak
Z
I m diphsang membentuk sudut 0 = 30o
terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua
kawat terhubung dengan sebuah iesistor R 3 O,
Sebuah batang konduktor dengan massa m bergeser
turun di sepanjang rel, tanpa kehilangan kontak
dengan rel sehingga rel dan bahng membentuk suatu
rangkaian tertutup. Pada daerah t€rsebut terdapat
medan magnetik seragam yang besarnya
2T
dan berarah horizontal. Jika baong orun dengan
laju konstan v 3 rn/s, massa batang lle adalah ....
I:
:
(A)
(B)
kg
0,4 kg
(c) 0,6ks
(D) 0,8kg
(E) 1,0 kg
0,2
26. Sebuah bintang menancarkan cahaya tamlak
dengaa panjang gelombang dominan 400 nm.
Apabila tetapan Wien 2,9
x l0-3 m.I!
Sebuah volmeter V dirangkai seperti pada gambar.
permukaan bintang tersebut adalah .,..
Jika saklar S dibuka, yang akan terjadi adalah ....
tegaugan yang t€rbaca pada vohrcter
bertambah
(B) tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada
(A) 4.143K
(B) 4.750K
(c) 5.125 K
(D) 5.871 K
(E) 7.250K
(A)
voltuetet
(C) vohneter tidak berfungsi
(D) arus pada voltneter bokurang
(E) hubungan singkat pada volheter
temperatur
27. Cahaya merupakan gelombatrg tra$vcrsal.
SEBAB
Cahaya dapat mengalami polarisasi yang disebabkan
oleh peristiwa refleksi maupun refraksi.
@
2018 IGmeaterian Riset, Teknologi, dan Pendi.likan
lhggi
Halatwt4darithalanwt
Berbagi-Soal.com
u3
28. Dua bola kecil A daa B diletakkan terpisah dan tidak
dapat bergeser. Masing-masing bola bermuatan
lisnit Q. Kemudiao, sebuah bola kecil ringan C
diletalftan tepat di tengah-tengah antara bola A dan
B. Muatan bola C adalah Q. Mula-mula, bola C
diom. Namun, ketika digeser sedikit ke amh bola B
lalu dilepas, bola C bergerak terus mendekati bola A.
SEBAB
Bola A dan B menolak bola C.
yang sama. yang akan terjadi adalah ....
(1) periorle orbitrya menjadi 0,5 T
Berbagi-soal.com
pertatna y:rng sama tinggi dengan frekuensi nada
dasar pipa ongana terbuka B. Jika panjang pipa B =
20 cm dan cepat rambat butryi di udam adalah 340
m/s, man4[316 psmrttaal berikut yang benar?
Panjang kolom udara pada pipa organa tertutup
A pada nada atas pertama adalah 30 cm.
atas pertama pipa organa
A
adalah 850 Hz.
(3) Paujang gelombang nada dasar pipa organa B
ailalah 40 cm.
(4) Frckueasi
nada atas pertama pipa organa B
adalah 1650 Hz.
31.
I
I
OH
Produk oksidasi senyawa di atas adalah ....
(A)
./-'\,/oH
il
o
G)
./o\./
il
o
mashg-6as;g
molekul ....
tetahedral dan nonpolar
pimmirla segitiga dan polar
(A)
(B)
(C) planar segitiga dan nonpolar
(D) bentuk V dan polar
(E) jungkat-jungkit dan polar
= 12) dalam suatu
senyawa organik adalah 407o. Jika tetapan Avogadro
:
6,0
x l0a, jumlah atom karbon
o
rlalam 12 g
senyawa tersebut adalah .,..
(A) 1,2 x103
(B) [email protected]
(c) 4,8 xrd3
(D) 6,0
(2) kecepatan lineamya menjadi 0,5 kali semula
(3) momentum sudut t8tap
(4) energi mekaniknya menjadi 0,25 kali semula
30. Pipa orgaaa tertunrp A memiliki frekuensi nada atas
(2) Frekuensi nada
S dan O
adalah 16 dan 8) mempunyai bentuk dan kepolaran
33. Persentase massa atom karbon (4.
29. Sebuah bintang memiliki massa 4 kali massa
matahari M. Sebuah satelit yang mengorbit bintang
tersebut, padajarak r yang tetap dad pusat massa
bintang, memiliki periode orbit I. Iika satelit
tersebut mengorbit matahari dengan jari-jari orbit
(l)
32. Molekul SO3 (nomor atom
(E)
x 1023
8,4 x
1023
34. Pembokaran sempurna glukosa (Mr
oksigen (Mr
ar (M
:
:
180) dengan
32) menghasilkan COz (M. = aa) dan
18) rrenurut persamaan reaksi bodkut,
:
ceHrzOr(s)
+ 6Oz(s) -r
6CO2(s)
+
6H2O(r)
Jika persentase hasil reerkJi adalah 807o, massa total
hasil reaksi yang diperoleh dari reaksi antara 30 g
\
glukosa dan 48 g oksigen adalah
(A) 49,6
(B) 62,0
(c)
....
g
g
74,4 g
(D) 78,0 g
(E) 93,0g
35. Dua buah wadah A dan B memiliki volume yang
sama sebesar 5 L. Wadah A diisi 1,6 g gas He
(Ar : 4) dan wadah B diisi 38 g gas X. Pada
temperatur yang sam4 rasio tekanan gas dalam
wadah A terhadap tekanan gas dalam wadab B
adalah 4 : 5. Gas X (4.
14,O
16) adalah....
(A)
(B)
N:
:
Nz
NO2
(c)
NzO:
(D) NzOr
(E) NzOr
(c)A
o.
(D),AoH
G)
@
./o\./
2018 [email protected] Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tlnggi
Halanan5dsi9halanan
Berbagi-Soal.com
443
36. Data nilai pnergi ikatan rata-rata diketahui sebagai
39. Reaksi berikut:
berikut4PH3
Energi Ikatan (kJ mol-r)
410
Ikatan
C-H
CH4(s)
mengikuti persamaan laju
t93
Br-Br
C-Br
H-Br
2HBr(8)
Nilai entalpi reaksi di atas adalah .,..
(A) 4,8 x 10-2 s-l
(B) 3,6 x 1o-2 s-t
(C) 3,2 x 10-2 s-l
(D) 2,4 xlo-z s-r
(E) 1,6 x l0-2 s-r
Berbagi-soal.com
: t [PH3]
.
'
-
"
40. Hidrogenasi piridin (C5H5N) menjadi piperidin
(C5H11N) terjadi sesuai kesetimbangan berikut
C5H5N(g)
37. Gas brom mengalami disproponionasi menurut
+
3H2(s)
=
C5H11N(s)
Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi gas
ah. Jika saat
reaksi bedkut.
piperidin dengan Gkanan 38
+ 6KoH(aa)
-+
5KBr(4q)
dtPi3l
0,0048 mol gas H2 per detik ketika [PHr] = 0,1 M.
Tetapan laju (k) reaksi tersebut adalah ....
363
(A) -27 kI mol-r
(B) +27 U mol-1
(C) -54 kJ mol- 1
(D) +54 kJ mol-1
(E) -81 kJ mol-r
3Brz(g)
-
Pada suatu percobaan dalam wadah 2 L, terbenruk
267
+ 2Br2(s) -+ CH2Br2(s) +
(s) -+P4(s) +6H2(s)
+ t<B&(ac) +
3H2O(r)
setimbang gas pfuidin mempunyai tekanan 2 ah,
tetapan kesetimbangan, Xp, reaksi di atas adalah ....
Jika 0,3 mol gas brom terdisproporsionasi secara
sempurna. jnrnlah mol elekton yang terlibat
(A)
(B)
adalah ....
(c)
1/18
(D)
1/36
G)
fiz
(A) 0,1
(B) 0.2
1/6
tltz
(c)
0,3
o)
0,4
(E)
41. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 g BaCl2
(M" : 208) ke alalam 2 kg air. Badum klodda
0,5
terdisosiasi sempuma dalam aL. l,arutan B dibuat
38. Bedkut adalah data pot€nsial reduksi standar (80)
untuk beberapa kation.
:
B 2ATa larut n A. Massa molekul relatif zat
organik tersebut adalah .,,,
Au3++3r -+ Au Eo = *1,50 V
Sn2+ +2e- -+ Sn E{:-0,14V
Ca2+ +?p- -+ C.a Eo : -2,87 Y
Coz+ +2e- -+ Co Eo: -0,28 V
(A) 100
(B) 250
(c) 400
Sel Volta yang memiliki potensial sel paling besar
adalah ,...
(A)
(B)
(c)
dengan melarutkan 15 g zat orgadk nonele.lirolit kc
dalam 1 kg air. Pada rckanan yang samq ATa laruan
colco2+ llAu3+ lAu
calca2+ llAu3+lAu
(D)
700
(E)
1400
42. Ke dalam 200 mL larutan HCN O10 M 1f" = 16-to1
ditambalikan 1,12 g KOH (Mr = 56). Inutan yang
dihasilkau memiliki pH ....
AulAu3+ llca2+lca
AulAu3+ llsn2+ lsn
(D)
(E) calca2+llsn2+lsn
(A) 9,5
(B) 10,0
(c)
(D)
(E)
@ 2018 Kementerian Riset, Tbhologi, dau Pendidikan
llnggi
11,5
12,5
13,0
Halanan6dari9halanor
Berbagi-Soal.com
43
43. Kesetimbangan asam-basa untuk asam amino glisin
terjadi sebagai berikut.
+NqcnzcQn
ff
+NH3cH2co;
ff *ror"o;
Berdasarkan reaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa
senyawa yang merupakan pasangan asam-basa
koqlugasi adalah ....
(A)
(B)
+NHaCHzCOzH dan OH+NHgCHzCO2H dan NH2CH2CO2-
(c) +NH:CIIzCOz-
dan NH2CH2CO2-
(D) NII4+ daa +NH3CH2CO2H
+NH3CH2CO2- dan H2O
44. Isomer molekul C7H16 yang bersifat sifat optis aktif
(E)
Berbagi-soal.com
addah ....
2-rnetilheksaaa
(A)
(B)
3-met'rlhe&sana
(c)
3-etilpentana
(D) 3,3-dimetilpentana
(E) 2,4.dimetilpentana
.
45. Energi ionisasi (kllmol) ke-l sampaike-5 untuk
unsu X befiuut-turut a,talah 786, 1.580, 3.230,
4.360, dan 16.010. Senyawa yang dapat teftentuk
dan stabil adalah ....
(A) xo3
(B) X2O3
(c) xcl2
(D) XOg
(E) XCl4
48. Suatu hewan memiliki ciri-ciri berikur:
1. mempunyai 4 pasang kaki untuk bedalan,
2. mempunyai 1 pasang kaki untuk berenang,
3. tidak bersayap,
4. mempunyai 2 pasang antena,
5. bermata majemuk,
6. beraMomen pipih dan terlipat,
7. habitat di laut.
Hewan tersebut adalah ....
(A) kepiting bakau (Scila senata)
(B) uda.ng windu (Penaew monoilon)
(C) cumi-cumi (Ioligo pealef)
(D) bintang laut (Archaster typicus)
(E) keraq (Pema vindis)
-TJ*-M
I t ;\lE,
,,A* ,ttN
t\*
IIllltv
I
I
Perharik2n gambar sel neuron di atas.
Sel neuron yang berfrrngsi menghantarkan
rangsangan dari alat hdra ke otak adalah ....
(A) I
(B) tr
(c) Itr
(D) Itr dan IV
(E) I dan IV
46. I0asifitasi pada virus TIDAK didasarkafl atas ....
(A) karakteristik selubung
(B) tipe asam nukleat
(C) jenis sel inang
(D) cara menginfeksi
(E) kebenalaan kapsid
47. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang
tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah saru
tumbuhan tersebut adalah cendana- Cendana berbau
harum karena ....
(A)
batang[ya ditumbuhi lumut kerak sehingga
metrghasilkan senyawa berbau harum
(B) batanpya dihuni oleh serangga yang
menghasilkan felomon berbau harum
(C) memiliki simbion berupa bakteri yang
menghasilkal resin berbau harum
(D) batarypya mengsndung minyak stsfui yang
berbau harum
(E) mempunyai jamur yang menghasilkan senyawa
Bagian bunga yang menjadi daya tarik serangga
penyeftuk adalah ...,
(A) AdanB
(B) AdanG
(c)
C
danF
(D) B danD
(E) AdanE
berbau harum
@
2018 lGmenterian Ris€t, Teknologi, dan Pendidikan frnggi
Halanan7darithalanan
Berbagi-Soal.com
u3
54. Pemyataan yang BENAR tentang teori Darwin dan
51.
Lamarck adalah sebagai berikut.
(A) Lamarck berpendapat
(B)
(C)
Perhatikan gunbar penampang melintang daun tebu
di atas. Sebelum ditanslokasikan ke bagian lain,
molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian ..,.
(A) BkeC
(B) BkeA
(c)
(D) Menurut Lamarck, perubahan ciri
Eke F
Berbagi-soal.com
dapat mempertahankan diri.
jerapah yang berleher
pendek akan mati karena tidak mendapatkaa
makanan yang letatuya lebih tinggi dari
tubuhnya-
tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan
menguningnya daun, yaitu . . .,
55. Organel yang mempunyai ribosom dan dianggap
mirip olganisme pmkariotik sel tunggal adalah . ..
haploid dan tcrkadang diploid
diploid yang identik detrgatr sel induk
(A)
(B)
nukleus
(c)
mitokondria
lisosom
(D) badangolgi
53. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
malhluk
(E) Menurut Lamarch
52. Kekuangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan
pembelahan meiosis (pembelahan reduksi) akan
dihasilkan sel anak yang bersifat ....
pada
hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya
menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak
(D) DkeC
(E) CkeD
(A) magnesium
(B) kalsium
(C) natrium
(D) nangan
(E) kalium
bahwa dulu leherjerapah
pendek, tetapi karena tumbuhan yang
dimakennya semakin tinggi, lehemya menjadi
panjang dan diwariskan kepada ketuunannya"
Darwin berpendapat bahwa dulu adajerapah
yarg berleher pendek dan ada yang berleher
panjang. Karena letak rnakanennya tinggi,loher
yaag peudek menjadi panjang.
Menuut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada
malfiluk hidup terjadi kaena^ aclaptasi terhadap
Iingkungan dan perubahan tErsebut diwariskatr
kepada keturunannya.
(E)
retikulum endoplasma
56. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar
(fundanental niche) dari dua spesies yaug.berteda
saling selingkup.
haploid yang identik dengan sel induk
SEBAB
monoploid yang ideutik dengan sel induk
Selingkupan nerupeknn rslglg y4ng sesungguhrya
(rea.lized nichc) dari dua spesies tersebut
tidak identik dengan sel induk secara genetik
57.
Fase pascaembrionik ditandai detrgatr terbenoknya 3
lapisan germinal.
SEBAB
Uamanya, lapisan germinal ektoderm akan
berkembang metrjadi sistem saraf.
58. Peftedaan proses fermentasi dao respirasi anaerob
terletak pada ....
(l)
Cmpar terjadinya
(2) akseptor akhir
(3) jalur pembentukan IAIIP
(4) keterlibatan siklus Krebs
@
2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikrn Thggi
HalonanSdai9halanan
{
Berbagi-Soal.com
43
'
59. unrtan DITIA adr{Iah 3'-TAc
ccl
GGG
nilc-s',
n lir...,
r(f Usn trmgnUcn S-AUG CiC'c CCC UAe3'
60. Penberian pupuk hayati berhrjuan untuk....
(1) neningkartrrr ua5ur hara
(2) hacil rcplikaei 5'-UAC CCC C,C,c WC-3'
i0} Lornplcraco DNA s'-/qf,Ci ccc CCC TAG3,
(4)
IRI{A s'.UAC GGG CEC AUG3'
'IItIb
menidmatkan pr4nrk rimia
(3) menyeharkm tanah
(4) Eombetrt,k humotr nrmtuhan
e)
uilEt
Berbagi-soal.com
EHil
9
2018 Kemcotcrim Riret, Teknologi, dao Bcodiditatr
Tnggi
Ealanar
g
dqt
9
fulot
Download