peranan pemerintah dalam melindungi hak beragama

advertisement
PERANAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK BERAGAMA UMAT
ISLAM BIDANG HALAL DI NUSANTARA
Afriadi Bin Sanusi
Dr. Bharuddin Bin Che Pa
Prof. Madya Sharifah Hayaati Syed Ismail
Jabatan Siasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
[email protected]
Tuntutan untuk mengkonsumsi produk halal dalam Islam adalah fardhu `ain bagi setiap
individu muslim. Bentuk perintah dalam Nash tentang makanan halal adalah `amar lil
wajib yang bererti setiap muslim wajib mentaatinya. Akan tetapi, kemajuan zaman,
sains dan teknologi saat ini membuat setiap muslim tidak memiliki keupayaan untuk
memeriksa apakah setiap makanan yang mereka konsumsi adalah halal, seperti
makanan ubah suai, makanan import, perisa dan sebagainya. Dengan kata lain,
makanan halal hari ini bukan lagi menjadi urusan antara hamba secara individu
dengan sang Khalignya. Ianya adalah bagian dari hak beragama umat Islam yang
memerlukan pembelaan dari pemerintah seperti bidang penentuan mahupun
pengawasan atau penguatkuasaan. Ironisnya jumlah mayoritas umat Islam dunia yang
terdapat di Nusantara, statusnya masih seperti buih yang tidak memiliki kekuatan,
kerana lemahnya pengaruh Islam terhadap undang-undang di Nusantara setelah
kedatangan penjajah. Kajian ini akan memfokuskan tentang tingkat kepedulian
pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam melilndungi hak-hak beragama Umat Islam
bidang halal
Keywords : Pemerintah, Melindungi, Hak, Halal, Nusantara
Kedudukan Hukum Islam di Alam Melayu
Walaupun tidak formal dalam hukum positif Indonesia-Malaysia saat ini, namun hukum Islam telah
menjadi amalan masyarakat berabad-abad lamanya di kepulauan ini. Islam telah datang ke Nusantara ini
sejak abad pertama hijrah lagi, akan tetapi Islam baru berkembang pada abad ke 6 Hijriyah.
Berkembangnya Islam di Nusantara ditandai dengan Islamnya raja-raja Nusantara. Ulama dan Institusi
raja memainkan peranan yang kuat dalam melindungi dan menyebarkan ajaran Islam. 1 Samudera Pasai
(1042-1450 M) adalah sebuah kerajaan Islam yang banyak dipengaruhi oleh pedagang dan pendakwah
dari tanah Arab. Kerajaan ini menjalin hubungan diplomasi yang rapat dengan Makkah pada masa itu 2
Aceh Darussalam (1205-1675 M) dalam kanun Maukota Alam al-Asyi halaman 32 telah menjadikan alQur’an, al-Hadis, Ijma’ dan Qiyas menjadi hukum positif yang mengikat. 3 Ini termasuk hukum pidana
seperti Qisas, ta’zir dan sebagainya. 4 Dimasa ini kekuasaan eksekutif, kepala negara berada di tangan
Sultan. Kekuasaan Yudikatif atau pelaksanaan hukum berada ditangan Ulama yang menjadi Kadli Malikul
Adil. Kekuasaan Legislatif atau pembuat Undang-undang berada ditangan dewan rakyat yang diasaskan
oleh Puteri Pahang. Dalam keadaan perang segala kekuasaan berada ditangan Panglima Tertinggi
Angkatan Perang.5 Malaka (1400-1511) adalah pusat kerajaan Melayu Islam yang dipengaruhi oleh para
ulama dan pedagang Islam dari tanah Arab. Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum positif yang berlaku
dan mengikat. Para Sultan biasanya adalah orang-orang yang memahami hukum Islam dan ada diantara
mereka yang bertaraf sebagai ulama. Setiap sulthan biasanya akan didampingi oleh seorang ulama yang
sangat berpengaruh dan kitab-kitabnya menjadi rujukan Sulthan dalam membuat keputusan. Kesultanan
Aceh memiliki Ulama terkenal Ar-Raniri dengan kitab Fikihnya Shirat al-Mustaqim. Di Banjarmasin
terdapat ulama Syekh Arsyad al-Banjari memiliki kitab Sabil al-Muhtadin. Di kesultanan Johor-Riau juga
terdapat Tuhfat al-Nafis dan Tsammarat al-Muhimmah Dhiyafah lil-Umara wa al-Qubara, yang berisi
tentang acuan ketatanegaraan dan rujukan hukum Islam di kesultanan itu.
Menurut Ramli Hutabarat, hukum Islam telah menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh berbagai
kesultanan Islam di Nusantara. Bahkan ada diantara Sultan itu adalah ulama seperti Sultan Malik Zahir
dari kesultanan Pasai. Kitab-kitab Ar-Raniri Shirat al-Mustaqim, Syeikh al-Banjari Sabil al-Muhtadin
pengaruhnya sampai ke Pathani. Hukum Islam yang berdasarkan kitab Raja Ali Haji seperti Tuhfat alNafis dan Tsammarat alMuhimmah dijadikan acuan tatanegara dan hukum Islam kesultanan Johor-Riau.
Hukum Islam juga dilaksanakan di kerajaan, Aceh, Malaka, Johor-Riau, Bugis, Bone, Boton, Bima,
Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Mataram dan sebagainya. 6
Menurut Mahmood Zuhdi, Islam mempengaruhi secara ekonomi, politik dan hukum di Malaka seperti
kanun Malaka yang mula dikumpulkan pada zaman pemerintahan Sultan Muhamad Shah (1422-1444) dan
dilengkapkan pada zaman pemerintahan Mudzafar Shah (1445-1450) Kanun Malaka ini telah menjadi
undang-undang asas kerajaan Malaka dan mempengaruhi negeri-negeri lainnya seperti Pontianak dan
Brunei. Kanun Malaka memperuntukkan hukum jenayah, muamalat, keluarga, keterangan, acara dan
syarat-syarat menjadi pemerintah. Undang-undang Pahang dimasa Sultan Abdul Ghafur (1592-1414M)
yang mengandungi 65 fasal meliputi jenayah, sivil, keluarga, acara dan jihad dan Undang-undang Johor di
ambil dari undang-undang Malaka.7
Setelah merdeka tidak ada negara di Nusantara yang menjadikan syara` atau hukum Islam menjadi hukum
positif di negara mereka. Baru setelah reformasi 1998 beberapa wilayah seperti Aceh menerapkan hukum
Islam dan banyak lagi wilayah yang menuntut hukum Islam diberlakukan di daerah mereka. Berlaku
kekurangan peranan hukum Islam setelah kedatangan penjajah di Nusantara.
Berlaku penyempitan bidang kuasa hukum Islam dalam bidang perdata sahaja setelah kedatangan penjajah
ke Nusantara ini.
Ciri Pemerintah Yang Baik
United Nations Development Programme (UNDP) memperincikan pemerintahan yang baik sebagai
partisipasi, kekuasaan hukum (rule of law), transperansi, bertanggung jawab (responsiveness), orientasi
konsesus, persamaan (equity), efektif dan efisien (effectiviness and efficiency), akauntabiliti dan strategik8.
Governan pada umumnya merupakan suatu kaedah dan juga proses dalam sistem politik-pentadbiran.
Banyak pihak menyenaraikan elemen dan model sistem governan yang baik dan efektif. Menurut
Mohammad Abbas, antara ciri governan yang baik ialah berpunca dari pentadbir yang berkelayakan
dan berkualiti di mana mempunyai kaliber, adil dan juga mempunyai ciri-ciri Islamik yang lainnya.
Dalam mentadbir, seseorang itu haruslah mempunyai nilai murni yang dapat mengurus negara dengan
baik di mana di bawah pentadbirannya hak masyarakat dijaga dan bertanggungjawab memastikan
rakyat mendapat apa yang diperlukan dan menjaga kebajikan rakyat.
Tentu sahaja dalam merealisasikan pemerintahan yang baik, pemerintahnya haruslah orang yang taat pada
agama dan memahami hukum hakam dalam Islam.
Mustopadidjaja Ar pula berpendapat istilah good public governance mengandungi makna tata
kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik serta dapat pula diungkapkan sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Istilah tata urus
tadbir yang baik (good public governance) merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratik dan efektif. Selain itu, governan ialah suatu konsep yang
menyatakan mengenai suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, pihak
swasta dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good
governance) adalah melalui reformasi sistem pentadbiran negara yang mencakupi tiga penggerak
utama iaitu pemerintah di mana birokrasi termasuk di dalamnya, pihak swasta dan masyarakat. Ketiga
badan ini yang berperanan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa tersebut memiliki
posisi, peranan, tanggungjawab dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan
yang dinamis dan berterusan. Dalam konsep efektif governan atau tadbir urus yang baik ketiga pihak
ini adalah setara dari sudut kepentingan peranannya. Ia juga boleh dibahagikan kepada tiga kategori
governan iaitu politik (political governance), pentadbiran (administrative governance) dan ekonomi
(economic governance). Oleh itu, salah satu penggerak utama ke arah efektif governan itu adalah
perkhidmatan awam yang digerakkan oleh penjawat awamnya yang melaksanakan perkhidmatan secara
profesional.9
Good Governan dalam Islam ditandai dengan sifat kepimpinan Nabi SAW yang Siddiq, Tabligh, Amanah
dan Fathanah dengan mengecam sifat munafik yang akan ditempatkan dikerak api neraka iaitu; apabila
bicara bohong, apabila berjanji mungkir dan apabila diberi amanah dia berkhianat.
Menurut Ibn Khaldun pemerintah yang baik akan menjalankan roda pemerintahan dengan baik 10.
Kekuasaan hendaklah memperjuangkan keadilan, kewajaran, memenuhi kewajiban agama dan membela
rakyat yang merupakan kewajiban bagi raja atau imam. 11
Pemerintahan yang baik menurut beberapa tokoh seperti; Socrates, Plato, Aristotle, Thomas Hobes, JeansJecques Rousseau, Thomas Hobbes, Jhon Stuart Mill ialah pemerintahan yang menjalankan kebajikan
rakyat dengan sebaik mungkin, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan jiwa. Mementingkan
kebajikan sebagai dasar negara ideal.12 Negara yang penuh dengan kebajikan. 13 Negara yang berusaha
agar semua keperluan masyarakat dipenuhi sebaik-baiknya.14 Lembaga politik yang berdaulat guna
mensejahterakan seluruh rakyatnya. 15 Agama merupakan hak keyakinan individu dan campurtangan
negara terhadap persoalan -yang bercanggah dengan- agama adalah bertentangan dengan hak-hak manusia
yang paling dasar dan melangggar asas kebebasan keyakinan. 16 Pemerintah yang menjadikan
kesejahteraan dan ketentraman jiwa rakyat sebagai prioriti. Kekuasaan penguasa meliputi bidang rohani –
jasmani-. Prioriti kebijaksanaan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan dan ketenteraman dan
kemudahan hidup roh dalam erti keseluruhan. 17 Pentingnya unsur kebaikan umum yang harus didukung
oleh kekuatan publik dan kekuasaan tertinggi. Kepentingan masyarakat adalah jumlah kepentingan dari
angotanya. Kepentingan masyarakat bergantung pada kepentingan anggota dari masyarakat itu. 18
Tujuan mendirikan sesebuah negara adalah bagaimana memudahkan anggotanya untuk mencapai tujuan
bersama. Dan tujuan sebuah negara dalam Islam adalah negara yang aman makmur dan diridhai Allah
SWT. Negara yang diridhai oleh Allah SWT adalah negara yang menjalankan perintah dan meninggalkan
larangan-Nya. Diantara perintah itu ialah memakan makanan yang halal lagi Thayibah dan meninggalkan
makanan yang haram.
Dalam hal produk halal diiperlukan kerjasama antara pemerintah, pengguna dan pengeluar yang harus
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing
Umat Islam di Indonesia mencapai 88,20% sedangkan umat Islam di Malaysia 60, 4%. Indonesia terdiri
dari 17000 pulau dan Malaysia terdiri dari Semenanjung dan Sabah Serawak. Keadaaan bumi Indonesia
dan Malaysia pada amnya tidak begitu jauh berbeza. Terdiri dari bebukitan, sungai, tebing dataran dan
sebagainya. Dari segi kesamarataan pembangunan sebagai negara membangun lebih kurang sama.
Pembangunan lebih tertumpu di perkotaan, sementara di perdesaan pembangunan tergolong lambat.
Umat Islam yang majoriti di Indonesia dan Malaysia yang berada di berbagai pelosok memerlukan sebuah
badan yang menjaga hak-hak mereka dibidang makanan halal agar tidak terjerumus dalam memakan
produk yang haram.
Islam mewajibkan umatnya mengkonsumsi makanan halal dan mengharamkan mengkonsumsi makanan
haram. Tidak semua makanan atau bahan makanan di produksi didalam negeri. Dan tidak semua umat
Islam mampu memeriksa kandungan makanan yang ada dalam makanan yang mereka makan.
Konsep Perlindungan Hak-hak Pengguna
Ibn Jarir, mengatakan bahawa kalimat amanah yang dimaksudkan oleh Surah An-Nisa` ayat 57
               
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”
Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar meraka menunaikan hak-hak umat Islam.19 Penjagaan
dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam adalah bagian hak-hak
umat yang wajib dilakukan oleh kerajaan. Ini kerana kerajaan adalah institusi yang paling berwenang
dalam menentukan keputusan dan dasar-dasar awam.20 Selaku umat Islam sebagai pengguna mereka
memiliki hak terhadap produk dan service dan ianya dilindungi oleh Undang-undang.21 Terutama terhadap
pengeluaran makanan halal yang kebanyakannya di import daripada negara-negara bukan Islam22. Ini
termasuk dalam kategori hak beragama yang harus dilindungi,23 Sebagai pengeluar mereka harus menjaga
kepentingan umat Islam terutama dalam hal makanan halal. Sebagai pengguna masyarakat Islam harus
peduli tentang prinsip-prinsip agama mereka terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan halal dan
haram. Dan sebagai kerajaan harus bertanggung jawab dalam menentukan dan mengawasi produk
makanan halal dengan amanah dan saksama.
Sampai saat ini baik di Indonesia mahupun di Malaysia belum ada pihak atau institusi yang dihukum oleh
pengadilan kerana melanggar ketentuan itu. Dalam undang-undang Islam pihak yang bertanggung jawab
atas kemudaratan yang disebabkan oleh premis ditanggung oleh pemilik premis tersebut 24.
Perlindungan halal termasuk dalam konsep Maqosid Syar`iyyah. Menurut al-Shatibi dalam bukunya alMuwafaqat ada dua tujuan syarak` dalam Islam iaitu; untuk menolak kebinasaan dan mencapai
kemaslahatan, “daf``u al mafasid wa jalbu al-masalih.” Metode ini beliau uraikan menjadi lima macam
`maqasyid al-syar`iyyah` iaitu; Menjaga agama, Menjaga nyawa, Menjaga kehormatan, Menjaga akal dan
menjaga harta. Lima Tujuan syara` tersebut juga digunakan sesuai dengan tiga keadaan iaitu; Daruriyyah,
Hajiyyah dan Tahsiniyyah.25
Menjaga makanan halal juga berkaitan dengan akal. Dengan meminum arak banyak atau sedikit, kerap
atau jarang akan menyebabkan kemusnahan secara perlahan kepada badan dan minda. 26 Makanan halal
juga dikaitkan dengan menjaga kehormatan ini kerana perilaku seseorang akan ditunjukkan dari apa yang
ia makan. Salah satu resiko memakan khinzir adalah kerana hewan itu tidak beradab yang selalu
melakukan kawin sejenis yang akan mempengaruhi orang yang memakannya. Makanan adalah bagian dari
harta, Islam menganjurkan umatnya mendapatkan harta termasuk makanan dari sumber yang halal. Islam
menyuruh umatnya untuk mendapatkan makanan halal, dari sumber halal dan dengan cara yang halal.
Hak adalah juga sesuatu kekhususan terlindung yang tidak dapat diganggu gugat. 27 Kekhususan tersebut
mestilah diakui oleh syarak`28.Kekhususan yang terlindung29. Dalam menggunakan hak, Jalaluddin Abdul
Rahman merumuskan kaedah la darara wala dirara` Hak juga tidak boleh digunakan untuk kegunaan
yang tidak dibenarkan oleh syarak.`30
Prof. Dr. Hamka31 mengaitkan antara hak dengan kewajipan. Dalam kamus al-Marbawi32 hak diertikan
dengan; ada mustahak ia, ada berpatutan, benar atau betul. Hak juga bererti kebenaran, kepastian,
ketetapan, keistimewaan yang dilindungi.33 Menurut Abu al- A`la al-Mawdudi, hak asasi manusia yang
dianugerahkan Allah SWT. Itu bersifat permanen dan abadi. 34 Menurut Abdul Wahaf Khalaf35 pula,
manusia mempunyai kebebasan antara lain; kebebasan peribadi, kebebasan diri, kebebasan beragama.
Makanan halal –terutama makanan yang tidak diketahui sumber, bahan dan alat pemprosesannya oleh
masyarakat- adalah hak asasi umat Islam yang harus dilindungi oleh kerajaan yang memiliki rakyat
beragama Islam dan menjadi kewajiban yang wajib dijaga oleh pengeluar yang memiliki konsumen umat
Islam.
Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi, serta hak atas
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan. Hak asasi Konsumen yang dijamin di
dalam UUPK (Pasal 4 UU No. 8/1999): 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan; 2. Hak untuk
memilih; 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur; 4. Hak untuk didengar; 5. Hak untuk
mendapatkan advokasi perlindungan; 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan; 7. Hak untuk
diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
Konsep Perlindungan Makanan Halal
Didunia ini ada gerakan dan organisasi perlindungan hutan, sungai, alam sekitar, panda, penyu dan
binatang yang dilindungi lainnya. Akan tetapi belum ada gerakan organisasi profesional untuk melindungi
hak beragama umat Islam bidang halal. padahal makanan halal adalah sebuah kewajiban untuk didapatkan
dan makanan haram berdosa bila memakannya jika tidak dalam keadaan dharurat.
Sebuah fenomena lagi yang berlaku bahwa semua makanan orang Islam boleh dimakan orang non
muslim, tetapi tidak semua makanan orang non Islam boleh dimakan oleh orang Islam. Menurut Din
Syamsuddin, produk halal adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. 36
Al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam dengan jelas mengatakan bahwa tuntunan
memakan makanan halal adalah berbentuk perintah yang wajib ditaati dan larangan mengkonsumsi
makanan haram adalah larangan yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim.
Al-Jurjani mengatakan halal ialah kebolehan menggunakan benda atau apa sahaja keperluan fisik
termasuk obat, makanan dan minuman dan kebolehan memanfaatkan memakan, minum, mengerjakan
sesuatu sesuai ketentuan nash.37 Menurut kamus al-Marbawi halal ialah; yang halal, yang keluar daripada
haram.
Ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram termasuk dalam ketegori ayat-ayat hukum. Di dalamnya
terdapat kalimat Amar yang menuntut untuk dilakukan 38 dan Nahy menuntut untuk dihentikan39
sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud;
…Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasr ayat 7)
Adapun ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan makanan halal dan haram ini iaitu; QS. Al-maidah ayat 1,
3, 4, 5, 87, 88, 90, 91,94, 96 QS. Al-Bagarah ayat 168,172, 173,219, QS. Al-an`am ayat 118, 121,145, QS.
An-Nahl ayat 67, QS. QS. Al-A`raaf ayat 157, QS. An-Nisa` ayat 43, dan QS. An-Nahl ayat 115
Disamping itu terdapat banyak sekali tuntunan Hadis Nabi SAW yang mengatur tentang halal makanan
yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu dalam kertas kerja yang pendek ini.
Hewan yang disembelih tidak disebutkan nama Allah baik lupa atau sengaja berlaku perbedaan pendapat
dikalangan ulama.40 Hamka membolehkan orang Islam memakan sembelihan orang Yahudi dan Nashara.
Sementara membaca bismillah dalam sembelihan bukanlah wajib, tetapi hanya sunnat. Dan ummat Islam
disunnatkan membaca Bismillah diwaktu memakannya. 41
Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim melarang menyembelih hewan dengan kuku dan gigi. Dan
Islam menganjurkan penyembelihan dengan cara yang baik dengan memperlakukan sembelihan dengan
baik dan menajamkan pisau yang diriwayatkan oleh Muslim. 42 Umar Bin Abdul Aziz mengatakan bahawa
yang dimaksud dengan Thayyibaat ialah rezeki yang halal, pendapatan halal. Abu Su`ud berkata
pengharaman daging babi adalah bermaksud haramnya semua bagian babi kerana daging lah yang biasa
dimakan orang sementara yang lainnya sifatnya mengikut sahaja. 43
Makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari akan mempengaruhi ibadah, jiwa dan perwatakan
manusia itu sendiri.44 Binatang buruan ketika Ihram itu tidaklah haram, yang haram adalah perbuatan
berburu di waktu ihram. Ini kerana waktu ihram adalah waktu kesucian dimana manusia dituntut
mendekatkan dirinya dengan sang Pencipta. Pembebasan diri dari segala punca hidup yang melambangkan
pusat tawajuh manusia kepada Allah di Baitul-Haram.45 Segala binatang yang berasal dari laut adalah
halal dimakan. Kecuali yang sudah tidak baik lagi seperti busuk dan berulat kerana tergolong kepada tidak
baik. Al-Bani menghalalkan semua hewan yang hidupnya di laut walaupun hanya mengapung di atas air. 46
Dari dalil al-Qur`an di atas menunjukkan bahawa yang jelas-jelas diharamkan ialah bangkai –binatang
halal atau haram yang tidak disembelih menurut syariat Islam-, darah yang mengalir, daging babi,
binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati kerana dicekik, dipukul, yang jatuh, yang
ditanduk, yang mati kerana dimakan binatang buas sebelum sempat menyembelihnya dan yang disembelih
untuk persembahan kepada berhala.47
Islam tidak menghalalkan bighal dan himar kampung, binatang buas yang memiliki taring 48 seperti srigala,
singa, anjing, harimau, macan tutul, tupai dan kucing. serta burung yang memiliki cakar 49 seperti elang,
gagak, falcon, garuda. Hikmahnya agar manusia tidak tertular kebuasan binatang yang dimakan50.
Rasulullah juga melarang memakan jalalah, iaitu binatang yang memakan kotoran yang menyebabkan
baunya berubah.51 Islam juga mengharamkan segala yang kotor.
Ada beberapa prinsip halal dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi52 dalam
bukunya al-Halal wa al Haram fil Islam iaitu; Segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah (dibolehkan);
Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata-mata; Mengharamkan yang halal dan
menghalalkan yang haram sama dengan syirik; Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya
keburukan dan bahaya; Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan yang haram; Apa
sahaja yang membawa kepada yang haram adalah haram; Bersiasat atas yang haram adalah haram; Niat
yang baik tidak dapat membenarkan yang haram; Menjauhkan diri dari syubhat kerana takut terjatuh ke
dalam yang haram; dan Tidak ada pilih kasih dan pemilah-milahan terhadap segala sesuatu yang haram;
Ada beberapa perkara yang mempengaruhi kehalalan produk makanan dewasa ini, iaitu; bahan tambahan,
penyakit bawaan makanan.53 Pencemaran benda asing, bahan pengawet, bahan kimia dan sebagainya. 54
Anda adalah apa yang anda makan menurut pepatah Inggeris, maka keharaman sesuatu benda dalam Islam
bertujuan agar segala sifat buruk, watak dan perilaku yang kita makan tidak menulari diri kita sendiri. 55
Institusi Yang Berwenang Bidang Halal
Siapakah yang berhak menentukan dan mengawasi produk makanan halal disesebuah negara masih
menjadi bahan diskusi yang panjang. Pihak sekuler menginginkan urusan agama terpisah dari urusan
negara. Ini kerana masalah halal adalah masalah agama antara hamba dengan Tuhan. Sementara pihak
yang lain menilai, masalah halal tidak lagi masalah hamba dengan Tuhan. Ini kerana banyaknya makanan
import, makanan ubah suai, perisa makanan dan sebagainya yang menyebabkan setiap individu tidak
memiliki kemampuan untuk menentukan kandungan setiap apa yang mereka makan adalah halal atau
sebaliknya.
Polis, anggota dewan, atau kerajaan secara umumnya tidak mampu menentukan kandungan makanan itu
halal atau sebaliknya. Diperlukan institusi khusus yang tahu hukum apa dan bagaimana itu halal.
Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan dan melarang dari
kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.56 Hisbat boleh mendakwa mereka yang mencabul
hak-hak orang ramai dalam perkara penipuan. 57 Ketentuan tentang halal juga berkaitan dengan ta`zir iaitu
kemaksiatan yang tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam nash seperti makan sesuatu yang tidak
halal dan perlu dihukum dengan tujuan memberi pengajaran pada pelaku. 58
Undang-undang mengikut siasah syariyyah adalah syariah yang boleh didefinisikan sebagai sejumlah
panduan Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan disebarkan oleh baginda kepada
umat manusia, sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran serta dalam kata-kata, perbuatan dan taqrir
Rasulullah yang telah dicatatkan. Asal maksud syariah ialah aliran air. Seperti mana air adalah sumber
kehidupan, begitu juga syariah adalah sumber kehidupan yang tersusun dan harmoni. 59 Matlamat syariah
ialah menjaga hak-hak asasi manusia dan bertujuan mereformasi masyarakat manusia dengan
menyediakan pengiktirafan ke atas kehidupan yang ideal bagi hidup di dunia dan akhirat. 60
Ibnu Sina telah menyatakan dalam bukunya ‘Negara Adil Makmur’ bahawa 61, negara harus menetapkan
undang-undang hukuman terhadap orang-orang yang melanggar hukum syariat dan peraturan-peraturan
negara. Kesalahan mengenai soal-soal ibadat di sekitar perkahwinan dan pelanggaran yang sama,
hukumannya haruslah bersifat ajaran.
Ini bererti bahawa penentuan dan pengawasan produk makanan halal selari dengan prinsip maslahah
mursalah yang menjadi sumber dalil dalam penentuan hukum Islam.
Barangkali lembaga Hisbah atau Polis agama lah yang lebih tepat dalam melakukan pengawasan dan
penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan halal ini.
Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Makanan Halal
Yang berhak menentukan sesuatu produk itu halal atau sebaliknya tentu sahaja adalah ulama. Kerana
ulama (ahli Fikih) yang mengetahui hukum hakam sesuatu produk. Ulama juga tidak boleh berdiri sendiri,
ianya memerlukan kepakaran yang dinilai dari segi saintifik dengan peralatan modern yang canggih.
Selama ini penentuan apakah sesebuah produk itu halal atau tidak, ditentukan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI). MUI adalah lembaga swasta yang diwakili oleh NGO Islam seperti Muhammadiyah,
NU, Persis dan sebagainya. Ini bermakna bahawa MUI adalah kumpulan ulama Indonesia yang memiliki
autoriti secara keilmuan dan kemasyarakatan. Badan sertifikasi halal MUI adalah berbentuk fatwa yang
juga melibatkan berbagai perguruan tinggi dan laboraturium makanan yang canggih. 62
Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat
Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada
kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum positif, tapi bertindak mempengaruhi produk hukum 63 dan
perpolitikan nasional. Fatwa MUI menjadi sesuatu kekuatan di Indonesia kerana ianya adalah produk
hukum yang diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama. Tentu sahaja tidak semua produk makanan
perlu di sertifikasi oleh MUI, ini terutama makanan traditional, tanaman dan makanan yang biasa
dikonsumi oleh negeri umat Islam.
Walaupun 88, 20% rakyat Indonesia beragama Islam, namun Islam bukanlah agama resmi di Indonesia.
Akan tetapi Indonesia adalah negara yang beragama. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam,
Budha, Hindu, Protestan dan Katholik. Dengan kata lain, Indonesia bukanlah negara ateis atau sekuler
tanpa mengakui agama sepenuhnya.
Indonesia adalah sebuah negara republik yang mengamalkan sistem presidentil yang bererti Presiden
adalah bertugas menjalankan pemerintahan negara. Indonesia mengamalkan trio politika dimana legislatif
menentukan undang-undang, executif adalah pemerintah, dan yudikatif memiliki kuasa bidang kehakiman.
Karena terlalu banyaknya parti maka tidak ada satu parti pun yang memiliki suara majoriti melebihi 50%
ke atas di dewan rakyat. Dalam menghasilkan keputusan DPR memerlukan lobi dan apa yang disebut
koalisi mainan.
UUD 1945 yg telah empat kali di revisi adalah undang-undang tertinggi di Indonesia. Pancasila adalah
dasar negara yang terdiri dari lima dasar. Pancasila adalah hasil revisi piagam Jakarta yang menyebutkan
kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluknya. Kalau sahaja piagam Jakarta di akui di Indonesia,
maka mungkin tidak perlu kajian ini dilakukan lagi.
Proses undang-undang di Indonesia adalah melalui beberapa peringkat iaitu; Rancangan undang-undang
dari Presiden, Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Ianya akan melalui
dua peringkat pembicaraan di DPR, Dipersetujui oleh DPR, Ditanda tangani oleh Presiden dan barulah
ianya menjadi undang-undang yang memiliki kekuatan hukum.
Secara umumnya pilihan umum di Indonesia masih dimonopoli oleh politik yang kurang sehat. Orang
yang menang pemilu biasanya adalah mereka yang memiliki modal kewangan yang kuat. Hasil pilihan
raya tahun 2009 di Indonesia menyaksikan kemengan parti-parti sekuler dengan mengalahkan parti-parti
Islamik.
Parti sekuler biasanya memiliki modal tanpa didukung oleh kualiti individu yang baik dari segi
akademiknya, apalagi ke-Islamannya. Dalam data index UNDP tingkat pendidikan di Indonesia masih
lemah diibawah Filipina iaitu nomor urut 124. 64 Ekonomi dan income perkapita masih lemah yang
memungkinkan suara rakyat mampu dibeli dalam proses demokrasi dimana rakyat belum begitu matang,
terdidik dan mapan dari segi ekonomi.
Data di atas memberikan gambaran bagaimana susahnya melakukan Islamisasi hukum Islam di Indonesia.
Sementara solusi yang ditempuh oleh sebagian orang ialah dengan meng Islam Kaffah kan orang
Indonesia.
Sebuah Dilema di Indonesia
MUI dan Departemen Agama pernah memperebutkan hak mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia.
MUI beralasan bahawa ia telah mengeluarkan sertifikasi halal sudah sejak lama. MUI juga beralasan
dengan profesionalisme dan amanah MUI yang mewakili ulama bila dibandingkan dengan Depag yang
bukan semuanya ulama dan kinerja Depag selama ini yang sangat lemah dan kurang profesional. MUI
menginginkan agar sertifikasi halalnya dicantumkan nama institusi MUI dalam undang-undang. MUI
adalah NGO (swasta) yang mewakili ulama dari berbagai organisasi. Sertifikasi halal MUI hanya berada
di kota besar, tidak terdapat diperdesaan.
Departemen agama menginginkan lembaga inilah yang mengeluarkan sertifikasi halal. Alasannya karena
lembaga ini merasa memiliki kekuatan hukum. Depag adalah lembaga pemerintah yang diwakili oleh
seorang Menteri Agama. Ia juga terdapat diberbagai pelosok Indonesia. Akan tetapi Depag tidak memiliki
pengalaman mengeluarkan sertifikasi halal dan tidak memililki peralatan khusus untuk kesana.
Dibalik perebutan ini NU ingin pula mengeluarkan sertifikasi halal dengan alasan membantu MUI.
Untungnya organisasi ke Islaman besar Indonesia lainnya seperti Muhammadiyah, al-Wasliyah, Persis,
FPI, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir dan sebagainya tidak minta seperti NU ingin mengeluarkan setifikat
halal.
Dibalik berbagai alasan perebutan wewenang pengeluar sertifikasi halal di atas, penulis melihat faktor
keuntungan materi menjadi pemicu perebutan sertifikasi halal ini. Sertifikasi halal adalah sesuatu yang
menguntungkan karena perusahaan dikenakan bayaran untuk mendapatkannya.
Sebuah kelemahannya di Indonesia tidak ada lembaga tertinggi pemerintah yang diakui seperti Majelis
Fatwa di Malaysia. Indonesia juga tidak memiliki institusi diraja yang bertugas melindungi dan menjaga
hak-hak orang melayu dan agama Islam65. Akibatnya Islam menjadi dominasi organisasi ke Islaman yang
sangat banyak di Indonesia. Tidak ada data yang jelas tentang jumlah mayoriti keanggotaan organisasi
Islam terbesar di Indonesia. FPI, Jamaah Tabligh, PKS, walaupun organisasi baru tapi cukup signifikan.
Akan tetapi organisasi ke Islaman terbesar dari segi amal usahanya ialah Muhammadiyah.
Antara organisasi ke Islaman di Indonesia berlaku perebutan kuasa antara satu dengan lainnya di intitusi
pemerintah maupun swasta yang terkadang mengarah kepada perlombaan yang tidak sehat. Perebutan
pengaruh, kursi dan posisi di Institusi perkara yang biasa dengan berbagai alasan seperti antara golongan
pembaharu dengan golongan traditional dan sekarang muncul lagi golongan-golongan baru seperti
kelompok peminat tokoh Arab Hasan al-Banna, Khilafah, FPI dan banyak lagi.
Banyaknya harakah Islamiyah dan fahaman keagamaan Islam Indonesia terkadang menjadi penghalang
untuk melahirkan negara yang Islamik secara formal di undang-undang. Ini karena negara dihadapkan
pada dilema konsep Islam yang modern, traditional, politik, harakah dan sebagainya. Namun khilafiyah itu
juga terkadang menguntungkan karena menjadi kekuatan dan bersatu disaat terjadi kepentingan yang sama
yang terganggu seperti dalam kasus Palestine.
Pengeluar yang menginginkan sertifikasi halal mendaftarkan ke secretariat LPPOM MUI dengan
ketentuan mengikut kelas seperti Industri pengolahan, restoran dan katering, rumah potong hewan yang
ditetapkan oleh MUI.66
Saat ini LPPOM MUI yang didaerah berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bogor, Lampung,
DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur,
Bengkulu, Yogyakarta, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Banten, Gorontalo, Kalimantan
Tengah, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat,
Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat,
Badan pengawasan obat dan makanan Majelis Ulama Indonesia (BPPOM MUI) juga bertindak sebagai
pengawas makanan halal di Indonesia selama ini. Akan tetapi badan itu tidak memiliki kekuatan undangundang yang boleh menghukum pihak-pihak yang melanggar ketentuan halal MUI.
Belum ada data tentang tindakan pembelaan yang dilakukan oleh MUI terhadap kes penyelewengan halal
ke mahkamah. Apa yang dilakukan oleh MUI adalah mengadakan informasi kehalalan kepada publik,
pelatihan, workshop, mengadakan seminar, diskusi, dan mengeluarkan fatwa. Tidak ada kekuatan hukum
barangkali membuat lembaga ini tidak begitu berani membela konsumen muslim yang terzalimi dengan
baik.
Dalam hal halal ini MUI sebenarnya tidak berdiri sendiri. Lembaga ini bekerjasama dengan Kementerian
Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri
dan perguruan tinggi seperti IPB. MUI juga mengakui sertifikat luar negara yang masuk dalam daftar yang
diperakui oleh MUI. LPPOM MUI berada di beberapa Propinsi, nampaknya belum begitu maksimal
dalam penentuan dan pengawasan produk halal. Hanya MUI pusat yang terlihat bersungguh-sungguh,
padahal luasnya Indonesia tidak cukup hanya pusat saja yang di optimalkan. Pelayanan masyarakat oleh
MUI juga dinilai tidak optimal yang ditandai dengan tiadanya pusat pengaduan halal oleh masyarakat.
Dan beberapa email yang penulis kirim tidak ditanggapi sama sekali. Padahal alamat email itu ada dalam
website MUI.
Institusi Pemerintah yang terlibat
1. Direktorat Jenderal Peternakan Kementrian Pertanian
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.67Dalam Undangundang ini dan penjelasannya terdapat 28 kalimat halal, syariat Islam dan kaedah agama. Undang-undang
ini memperuntukkan peraturan tentang penentuan dan pengawasan halal.
Dalam undang-undang ini Polis dan kaki tangan kerajaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan
berwenang sebagai penyelidik (pasal 84) untuk memeriksa atas adanya pelanggaran jenayah. Undangundang No 18 Tahun 2009 ini sebenarnya adalah penyempurnaan terhadap Undang-undang No 6 Tahun
1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dengan sendirinya keberadaannya membatalkan
undang-undang yang lama tersebut.
Undang-Undang No 6 / 1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 68 antara lain mengatur
tentang pemisahan bahan halal dengan yang tidak halal. 69
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang: Pangan.70Undang-undang ini mengatur tentang aturan
pelabelan agar tidak berlaku penipuan dan sebagainya. Terdapat 7 point tentang halal dalam undangundang ini.
Adapun sanksi hukumnya ialah; Berdasarkan UU Pangan: 1. Pasal 54: sanksi administratif, mulai dari
peringatan, pencabutan ijin hingga denda Rp 50 jt (bila tidak sengaja). 2. Pasal 55: ketentuan pidana (jika
sengaja): pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. Pasal 58 huruf h;
memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan
tanpa mencantumkan label sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 atau pasal 31; Huruf i
memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang
diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal
33 ayat (2)
Huruf j. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan
yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Dipidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 360 juta
Rupiah
PP No. 22/1983: Kesehatan Masyarakat Veteriner 71
Dalam peraturan ini pemerintah melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan, pemotongan dan
penjualannya agar tidak memberi mudharat bagi masyarakat.
PP No. 28/2004: Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 72
Dalam peraturan ini pemerintah melakukan pengawasan terhadap Produksi, penyimpanan, pengangkutan,
pengedaran,
2. Departemen Peternakan
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan ketentraman
bathin masyarakat. Penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal);
aman berarti tidak mengandungi bahan biologis, kimia dan fisik atau bahan-bahan yang dapat
mengganggu kesehatan manusia. Sehat ialah mengandungi bahan-bahan (nutrisi) yang baik untuk
kesehatan manusia. Utuh ialah tidak dikurangi atau ditambah dengan bahan lain. Halal ialah disembelih
dan atau ditangani sesuai dengan syariat agama Islam 73 bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
Departemen ini ialah bidang pemotongan, pemasukan daging import dan sebagainya.
Beberapa peraturan yang berkaitan lainnya ialah; Kep. Mentan N0. 413/1992, “Pemotongan Hewan
Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya” Kep. Mentan N0. 306/1994, “Pemotongan Unggas
dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya” Per. Mentan No. 381/2005, “Pedoman Sertifikasi
Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan” Per.Mentan No. 20/2009, “Pemasukan
dan Pengawasan Peredaran Karkas, daging, dan/atau Jeroan dari Luar Negeri
Ketentuan Sanksinya ialah; Apabila berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas
Kesmavet terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, maka Dirjen Peternakan,
Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif. Berupa peringatan, larangan
pemasukan, pengedaran, dan atau penarikan dari peredaran, penghentian peredaran untuk sementara
waktu, pencabutan SPP, pemusnahan, pencabutan izin sebagai importer dan pencabutan NKV. Dalam hal
ini dinas pertanian juga bekerjasama dengan LP POM MUI untuk menyediakan juru sembelih halal yang
bersertifikat, meningkatkan jaminan kehalalan, menempatkan juru sembelih halal di luar negeri,
mengembangkan kurikulum pelatihan yang dikordinasi oleh deptan, depag, MUI, badan SDM dan
depnakertrans dan sosialisasi penempatan juru sembelih halal. Matlamat yang ingin dicapai Deptan ialah
terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH, masyarakat dapat mengetahui status kehalalan makanan dan
terjaminnya ketentraman bathin masyarakat melalui hewan yang ASUH.
3. Dirjen Perdagangan Dalam negeri, Kementerian Perdagangan, Melalui Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang: Perlindungan konsumen74Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentang: Perlindungan konsumen dinyatakan pengawasan tentang halal. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
PP No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;75 Pangan yang tidak mengandung unsur yang
dilarang untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam, baik yang menyengkut
penyembelihan hewan halal, bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya termasuk bahan
produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi yang pengolahannya dilakukan tidak
sesuai dengan syariat Islam.
Pasal 10 ayat (1): Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam
wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan
halal pada label. Pasal 11 ayat (1): Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada
lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman
dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran
lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
4. Kementerian Kesehatan
Undang-Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;76 Pasal 21; Pengamanan makanan dan minuman
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi
ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi; Bahan yang di
pakai, Komposisi setiap bahan, Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, Ketentuan lain. Pasal 84 (4) 1.
Mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) satu
tahun dan atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Dengan pidana pelanggaran.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin
Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber,
Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol
BPOM memberikan sanksi terhadap sesiapa yang melanggar ketentuan diatas dengan peringatan tertulis
3x, penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, pembekuan dan atau pembatalan surat
persetujuan, dan penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan. Selain itu juga dapat diberi sanksi
pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Peranan BP POM
SK Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan
Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996; 1. Produsen/Importir yang akan mengajukan permohonan
pencantuman tulisan halal wajib diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI, Dirjen POM; 2. Sertifikat
halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil komisi fatwa; 3. Persetujuan pencantuman tulisan halal
diberikan berdasarkan fatwa dari komisi fatwa; 4. Surat persetujuan pencantuman tulisan halal diberikan
oleh Direktorat Jendral ( BPOM)
SK. Badan POM No. HK.00.05.23.0131 tahun 2003 tentang Pencantuman asal bahan tertentu kandungan
alkohol dan batas kedaluarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen pangan & pangan.
Piagam kerjasama antara departemen kesehatan (Dirjen POM), departemen agama, MUI, tentang
pelaksanaan pencantuman label halal pada makanan seperi tanggal 21 Juni 1996; 1. Pangan yang telah
dilakukan pemeriksaan dinyatakan halal atas dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia; 2. Pelaksanaan
pencantuman label halal didasarkan atas hasil pembahasan Departemen Kesehatan (Ditjen POM),
Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.; 3. Untuk meningkakan koordinasi dan kerjasama
dalam pelaksanaan tersebut dibentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen
Kesehatan (Ditjen POM), Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia
Pengawasan keamanan dan kehalalan yang dilakukan oleh depkes difokuskan kepada; penanganan dan
pengolahan, cara penyembelihan / import, cara penggilingan, agar tidak bercampur dengan bahan haram
lainnya. Pangan halal adalah; pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang
untuk dikonsumsi umat Islam serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dengan caracara yang baik (Toyyib)
(SK Ka BPOM No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan); Jika akan
mencantumkan logo halal pada label kemasan “Sertifikat Halal” harus diperoleh setelah dilakukan audit
dan pembahasan dalam Komisi Fatwa MUI. Logo halal hanya dapat dicantumkan pada label kemasan
setelah produsen memenuhi pernyataan GMP dan memperoleh persetujuan dari Badan POM. Jika suatu
produk pangan secara jelas mengandung babi, maka pernyataan mengandung babi harus dicantumkan
pada label kemasan.
Kegiatan pengawasan pangan berlabel halal di pusat dan daerah; 1. Inspeksi ke Sarana Distribusi, meliputi
: distributor, hypermarket/supermarket/swalayan/toko P&D Inspeksi terutama untuk pangan olahan yang
berlabel halal. Pengambilan contoh (sampling) diprioritaskan pada pangan yang diproduksi di
propinsi/daerah yang bersangkutan.; 2. Inspeksi ke Sarana Produksi, dilakukan untuk memantau
konsistensi perusahaan dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)
6. Kementerian Agama
Pada 30 November 2001 Menteri Agama waktu Itu Prof. Dr. H. Said Husin Al-Munawar mengeluarkan
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan
Penetapan Pangan Halal.
Keputusan Menteri ini tidak memiliki sanksi hukum yang jelas terhadap para pelanggar ketentuan halal di
atas. Sanksi hukum hanyalah pencabutan sertifikat halal halal yang dikeluarkan. Dalam keputusan ini
Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang mengeluarkan sertifikat halal tersebut.
Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 pada 30 November tentang; Lembaga
Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai badan pemeriksa pangan
halal yang sah.
Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 535 Tahun 2001 tanggal 10 Desember memutuskan; Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan Uang RI
(PERUM PERURI) Sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal. Jaminan halal termasuk dalam persyaratan
perdagangan international yang diakui oleh WTO.
Partisipasi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
Asosiasi, dan lembaga masyarakat terkait lainnya juga dinilai signifikan di Indonesia. SK Ketua MUI No.
D410/ 2009 tentang Daftar Lembaga Sertifikasi Halal di Luar Negeri yang telah diakui oleh MUI.
Kebijakan kementerian pertanian dalam menjamin kehalalan produk makanan asal hewan yang berasal
dari luar negeri ialah; Melalui pemberian surat persetujuan pemasukan (SPP) yang diterbitkan oleh
direktur jenderal peternakan. Proses SPP melalui kajian ilmiyah yang merupakan aplikasi untuk
melindungi kesehatan masyarakat dan hewan veteriner dalam bentuk persyaratan teknis sanitary. Impor
hewan hanya dimungkinkan dari negara dan unit usaha yang disetujui oleh direktur jenderal peternakan
aman dari segi aspek PHMU dan memenuhi persyaratan persyaratan keamanan dan kehalalan pangan.
Kesmavet yang dimaksud dalam UU No 18/2009 ialah; Segala urusan yang berhubungan dengan hewan
dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
kesehatan manusia
Peranan Pemerintah Dalam Makanan Halal Di Malaysia
JAKIM berada dibawah Kementerian di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Diantara bidang kuasa
JAKIM ialah penentuan dan pengawasan yang berkaitan dengan produk makanan halal. Jakim memiliki
kekuatan hukum kerana ianya adalah bagian dari pemerintah. Akan tetapi JAKIM bukan satu-satunya
yang menjadi pengeluar sijil halal di Malaysia. Malaysia menganut sistem negara federal yang membuat
setiap negeri memiliki wewenang dan kuasa tersendiri, terutama yang berkaitang dengan agama Islam dan
adat Melayu. Prosedur penentuan halal di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM)77, Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) dan badan
swasta78
Disamping itu JAKIM tidak memiliki kuasa undang-undang yang membolehkannya mendakwa setiap
pelanggar ketentuan halal ini. Biasanya JAKIM bekerjasama dengan KPDNKK untuk tujuan pendakwaan
di mahkamah. Baru-baru ini logo halal Malaysia disatukan dibawah JAKIM. 79 Penyatuan logo ini tidak
bererti penyatuan pengeluar logo. Pengeluar tetap dipegang oleh instansi yang lama, tetapi dengan
menggunakan logo yang sama dengan tujuan memudahkan penguatkuasaan. 80 JAKIM mengeluarkan sijil
halal produk makanan dan minuman, barangan gunaan, premis makanan dan rumah sembelihan. JAKIM
menentukan beberapa prosedur permohonan agar ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam. JAKIM
juga mengenakan kadar bayaran bagi para pemohon sijil halal yang dibezakan mengikut besar dan
kecilnya perusahaan tersebut.
Peruntukan Undang-undang dalam Pengawasan Produk Halal; Pengawasan, pemeriksaan dan
pemantauan produk makanan halal di Malaysia terikat kepada beberapa akta-akta yang berkaitan seperti
Akta Perihal Dagangan 1972.
Pemeriksaan pemantauan berdasarkan aduan ke atas premis hendaklah dilakukan oleh seorang Pegawai
Hal Ehwal Islam yang diberi kuasa dan seorang pegawai dari Bahagian Penguatkuasa Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN & HEP) atau Jabatan Perkhidmatan
Haiwan (JPH) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
Disamping itu juga terdapat; Akta Makanan 1983 (Akta 281) dan Peraturan-peraturan Makanan 1985,
Animal Rules 1962 dan Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan, yang mendukung tentang halal
ini.
Akta Perlindungan Pengguna 1999; Akta ini sangat umum dan tidak memiliki kalimat halal yang
spesifik di dalamnya, namun pelanggaran yang berlaku terhadap ketentuan akta ini dikenakan sanksi
hukum sebagaimana yang tercantum dalam seksyen 25.
Akta/Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah - Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559] ). Seksyen
42, Bahagian V (Kesalahan Jenayah): "Mana-mana orang yang mempamerkan pada atau berkenaan
dengan mana-mana makanan atau minuman yang tidak halal, apa-apa tanda yang menunjukkan bahawa
makanan atau minuman itu adalah halal adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau
kedua-duanya.”
Kekuatan Hukum dan Kuasa Majelis fatwa; Dalam akta pentadbiran Islam wilayah-wilayah
persekutuan tahun 1993 (akta 505) seksen 34 antaranya menjelaskan bahawa fatwa hendaklah dipatuhi
oleh semua umat Islam yang berada di negeri itu dan bahawa fatwa merupakan sebahagian daripada
undang-undang yang perlu diikuti oleh semua mahkamah syariah bagi negeri. 81 Secara administrasi
majelis Fatwa berada di bawah pengelolaan JAKIM, akan tetapi secara bidang kuasa Mufti takluk
dibawah kuasa Raja bagi setiap negeri yang berwenang dalam urusan agama Islam. Majelis Fatwa banyak
berperanan dalam pengawasan halal terutama dalam mengeluarkan fatwa hukum sesebuah masalah. 82
Persatuan Pengguna Islam Malaysia; Persatuan pengguna Islam Malaysia juga banyak
memperjuangkan hak-hak pengguna, terutama yang berkaitan dengan produk halal ini. Hasil wawancara
telepon nomor 0342577222 hari khamis 17 November 2011 pukul 12 tengah hari mengatakan bahawa
PPIM adalah NGO bukan kerajaan. Sebagai NGO tentu sahaja PPIM tidak memiliki kuasa undang-undang
dan penguatkuasaan. Namun demikian PPIM cukup berperanan dalam melindungi hak-hak pengguna yang
berkaitan dengan halal melalui berbagai kempen yang mereka lakukan diberbagai media termasuk klinik
pengguna di radio Bernama 24 hari isnin sampai khamis setiap pukul 1 tengah hari. 83
Disamping itu Peranan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui jabatan Perkhidmatan
Haiwan memberi peranan dalam mempastikan bahawa bahan makanan yang ada didalam negara di
ketegorikan mengikut halal atau tidaknya. Peranan Kementerian kesihatan untuk mempastikan setiap
bahan makanan yang berasaskan daging yang masuk ke Malaysia jelas statusnya dan Peranan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan beserta Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri dalam mengawal selia halal ini.
Kesalahan-kesalahan
Terdapat beberapajenis kesalahan yang berkaitan dengan penandaan "Halal" iaitu: Seksyen 11 (2) APD
1972, kesalahan kerana gagal mematuhi Perintah 2(1) dan 2 (2) Perintah Perihal Dagangan (Penandaan
Makanan) 1975. Seksyen 3 (1) (a) APD 1972, kesalahan menggunakan perihal dagangan palsu. Seksyen 3
(1) (b) APD 1972, membekalkan atau menawar untuk membekalkan apa-apa barang yang baginya
digunakan perihal dagangan palsu. Syeksyen 15 (1) APD 1972, pernyataan palsu mengenai bekalan/
produk/ perkhidmatan. Seksyen 29 (1) APD 1972, menghalang Pegawai bertindak di bawah APD 1972.
Seksyen 29 (2) APD 1972, memberikan maklumat atau membuat suatu kenyataan yang diketahui sebagai
palsu. Penalti; Seksyen 18 (1) APD 1972: Seseorang, selain daripada suatu pertubuhan perbadanan, tetapi
termasuk pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya dari suatu pertubuhan
perbadanan, yang melakukan kesalahan di bawah Akta ini atau Peraturan-peraturan yang dibuat di
bawahnya yang mana tidak ada penalty lain ditetapkan, boleh, apabila disabitkan dikenakan dengan tidak
lebih dari pada: Satu ratus ribu ringgit (RM 100 000) atau Penjara tidak lebih daripada tiga (3) tahun atau
Kedua-duanya. Bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudian: Denda tidak lebih daripada dua ratus ribu
ringgit (RM 200 000) atau Penjara bagi tempoh tidak lebih daripada enam (6) tahun atau Kedua-duanya.
Seksyen 18 (2) APD 1972: Seseorang yang menjadi pertubuhan perbadanan yang melakukan kesalahan di
bawah Akta ini datu Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya yang mana tidak ada penalti lain
ditetapkan boleh apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada: Dua ratus lima puluh ribu
ringgit (RM 250 000). Bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudian: Denda tidak lebih daripada lima
ratus ribu ringgit (RM 500 000). Seksyen 29 (1) dan 29 (2): Kesalahan kerana menghalang pegawai
menjalankan tugasnya dan kesalahan kerana memberikan apa-apa maklumat atau memberikan pernyataan
yang diketahuinya palsu. Penaltinya ialah apabila disabitkan kesalahan: denda tidak lebih daripada dua
ribu ringgit (RM 2000) atau penjara tidak lebih daripada satu (1) tahun atau kedua-duanya.
Kesimpulan dan Saran
Dalam berbagai kes, hanya pihak tertentu seperti ulama dan saintis saja yang mampu menentukan sama
ada sesebuah produk makanan itu halal atau sebaliknya. Tentu sahaja dalam hal ini peranan pemerintah
dituntut untuk menentukan dan mengawasi melalui proses undang-undang yang ada.
Pihak yang profesional dan memiliki autoriti saat ini di Indonesia adalah MUI dan di Malaysia JAKIM.
Akan tetapi kedua institusi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mencukupi. MUI memerlukan agensi
kerajaan lain seperti Departemen Agama dan Polis dalam mengawasi dan melakukan tindakan hukum.
JAKIM juga memerlukan Polis dan KPDNKK Kementerian dalam negeri hal ehwal pengguna kerana
institusi ini masih lemah dari segi penguatkuasaan penjenayah dibidang halal ini.
Pernah beredar gerakan di dunia Islam untuk mem boycot produk Yahudi dan Barat yang dikatakan
mendokong Yahudi dalam gerakan mereka memerangi orang Palestine, makanan halal produk umat Islam
adalah menjadi bagian dari solusinya
Usaha penentuan dan pengawasan produk makanan halal yang dilakukan oleh MUI dan JAKIM serta
berbagai institusi lainnya adalah bagian dari pelaksanaan konsep Sad zara`i –menghalang berlakunya
kemafsadatan- serta dengan tujuan menolak kejahatan dan mencari kebaikan (maslahah).
Penentuan dan pengawasan produk halal adalah bagian dari hak-hak rakyat yang beragama Islam yang
dengan sendirinya menjadi kewajiban kerajaan untuk melaksanakannya. Ini kerana kerajaan memiliki
legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif yang menetapkan hukum dan eksekutif yang
menjalankan undang-undang.
Terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan mengenai produk makanan halal dikedua negara,
akan tetapi pelaksanaannya masih perlu dipertingkatkan supaya ianya mencapai matlamat.
NOTA BELAKANG
1
Abdul Rahman (2006) Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional. Sah Alam: Kharisma, h. 80
Hamka (2006) Sejarah Umat Islam, cet ke-6. Singapura: Pustaka Nasional, h. 703
3
A. Hasjmy (1977) 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu. Jakarta: Bulan Bintang, h. 21
4
ibid. h, 239-243
5
Ibid. h. 123
6
Ramli Hutabarat (2005) Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan
Peranannya dalam pembinaan hukum Nasional. Jakarta: UI. h. 23, 61-63
7
Mahmood Zuhdi (1989) Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaanya. Kuala Lumpur:
karya Abazie, h. 37-39
8
UNDP (1997) Governance for Sustainable Human Development, A UNDP Policy Document, New York:
UNDP
9
Sharifah Hayaati et. al; Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3 (2009) 559-592
10
Deliar Noer ( 1999) Pemikiran Politik Di Negeri Barat. Jakarta: Mizan, h. 77
11
Deliar Noer Ibid. h. 84
12
Ahmad Suhelmi, (1999), Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Darul Falah, h. 30.
13
George Sabine and Thonston, A History of Political Theory, NewYork: Henry Holt and Co., h. 46.
14
Ibid, h. 50.
15
Ibid, h. 36
16
Muhammad Hamidullah, 1975, The First Written Constitution in the World, Lahore: Ashraf, h. 32.
17
Deliar Noer Ibid, h.107
18
Deliar Noer, h. 168
19
Abdul Muin Salim (2002) Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam. Jakarta: Grafindo, h. 193
20
Syed Ahmad Husein (1996)Pengantar Sains Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 43
21
Prosiding Diskusi Syariah & Undang-Undang. Kuala Lumpur: KUIM, h. 101
22
Berita Harian Online, http://161.139.39.251/akhbar/economic.conditions/1998/bh981263.htm
2
23
Hak-hak sivil dalam Islam (2005), Jakarta: Markaz al-Huda, h.21
Abdul Basir Bin Muhammad (2003)“ Tanggungjawab Pemunya Premis Menurut Perspektif Undangundang Tort Islam” Dalam Irwan Mohd Subri. Dalam “Kajian Syariah Undang-undang” Kuala lumpur:
KUIM, h. 92
25
Al_Shatibi, Ibrahim Ibn Musa (1992), Muwafaqat Nazariyat al-Maqasid `inda al-Imam al_Shatibi.
Riyadh: Al_Ma`had al_Islami lil-Fikr al_Islami, cet. Ke-2, h. 152-160.
26
Carlson Wade (2005) Ensiklopedi Makanan Penawar Untuk Kesehatan. Selangor:Thinkers Library, h. 1
27
Tim Penyusun (1999), Ensiklopedi Islam. cet. kelima, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, h. 67-68.
28
Ibid.
29
Tim Penyusun. (1999), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hocve jilid 2, h. 486.
30
Jalaluddin Abdul Rahman al-Syuthi (tt.), Al ashbahu wan Naza`ir. Semarang:Keluarga, h. 113.
31
Hamka (1976), Lembaga Hidup. Bandung: Abas h.. 97-103.
32
M. Idris Abdul Rauf al-Marbawi Kamus al Marbawi. Indonesia: Dar Ihya al kutub, h. 140-141 juz 1.
33
Tim Penyusun (2003), Ensiklopedi Islam untuk pelajar. Kuala Lumpur: Era Visi Publication, 2003 h. 75.
34
Tahir Mahmood (1993), Human Rights in Islamic Law. New Delhi: Institute of Objektive Studies, h, 411.Abul `ala al-Mahududi (1985), Hak asasi manusia dalam Islam. Bandung: Pustaka h. 19-20.
35
Abdul Wahab Khalaf (2003), Siasah Syari`ah dalam pemerintahan Islam. Kuala Lumpur: al-Hidayah
36
Republika, 07 Januari 2009
37
Tim Penyusun. (1999) Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hocve, h. 505-506
38
Al-Imam Muhammad Abu Zahrah (1424. H) Usul Fikh. Kaherah: Dar Fikr Arabi, h. 156
39
Ibid, h. 161
40
Ibn Katsir (2004) Tafsir Ibn Katsir. Riyadh: Dar Salam, jilid 2, h. 835
41
Hamka, (1990) Tafsir al-Azhar, jilid 6. Singapura: Pustaka Nasional, h. 1625-1630
42
Ibn Hajr al-Asqhalani (2004) Bulughul Marom. Riyadh: Dar us-Salam, h. 420-421
43
M. ali Ash-Shabuni (1994) Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur`an (terj). Bandung: alma`arif, h. 290
44
Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam. (2007) Isu-isu Produk Halal. Brunei: Borneo, h. 104
45
Sayyid Qutb (2000) Tafsir Fi Zilalil Qura`n. Kuala Lumpur: Pustaka Aman Press, h. 162.
46
Muhammad Nashiruddin al-Bani (2005) Ensiklopedi Fatwa Syeikh al-Bani, penyusun Mahmudz Ahmad
Rasyid, terj. . Jakarta: pustaka Sunnah, h. 277
47
Sayyid Sabiq (1978) Fikih Sunnah. Ma`arif: Bandung, h. 111 jilid 13
48
Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat Imam Muhammad Bin al-Kahlani (1182 H). Bandung: Dahlan, h. 72
49
Muasassah al-Kitab as-Sittah.(2000) Riyadh: Dar as-Salam, h. 1023
50
Sulaiman Bin Shalih al-Khurasyi (2008) Kamus Halal Haram. Klaten: Wafa`
51
Sayyid Sabiq (1978) ibid., h. 119
52
Yusuf Qaradhawi (2007) Halal dan Haram. Jakarta: Rabbani Press, terj. Abu Sa`id al-Falahi. h 17-18
53
Lokman Ab Rahman (2009) Isu Halal Tiada Penghujung. Kuala Lumpur: JAKIM, h. 33
54
Persatuan Penggguna Pulau Pinang (2002) Makanan Berbahaya. Pulau Pinang: Juta Print.
55
Panduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (2006) Halal Haram. Pulau Pinang: Jutaprint, h. 78
56
Al-mawardhi, op.cit. h 398
57
Subhi al-Saleh (1997) Politik dan Pentadbiran Dalam Islam. Kuala Lumpur: Jakim, (terj.).
58
Ibnu Taimiyah (2005) Siasah Syar`iyyah Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti, (terj.) h. 157
59
Muhammad Abdul Rauf, 1991, Ummah the Muslim Nation, Kuala Lumpur: DBP, h. 159 – 160.
60
Farooq Hassan , 1981, The Conept of State and Law in Islam, England: University Press of USA, h. 32.
61
H. Zainal Abidin Ahmad, 1974, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina – Teori Kenegaraan dari
Filosof dan Doktor Islam Kaliber Internasional, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, h. 278 – 283.
62
http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=
63
Rahayu Hartini. Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas Pasca
Lahirnya UU No 3/2006 Tentang Peradilan Agama. Naskah Publikasi Hasil Penelitian Universitas
Muhammadiyah Malang, June 2007.
64
http://us.news.detik.com/read/2011/11/08/174438/1763157/10/data-undp-tingkat-pendidikan-masyarakat
65
Hasnan Kasan (2008) Institusi Fatwa di Malaysia. Bangi: UKM, h 61
66
Dikutip dari buku panduan Sijil Halal Majelis Ulama Indonesia
67
http://karantina.deptan.go.id/peraturan/2009_UU%2018.pdf
68
http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/produkhukum/UU/UU%20667%20Ketentuan%20Pokok%20Peternakan
24
69
...agar selalu ada pemisahan antara bahan makanan yang halal dan yang tidak halal.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.dpr.go.id/uu/uu1996/UU_1996_7.pdf
71
http://ngada.org/pp22-1983.htm
72
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN
73
http://ditjennak.go.id/publikasi/sosialisai_6.pdf
74
http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-8-1999.pdf
75
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/148.pdf
76
http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/peruu/1992/uu23_1992_ind.pdf
77
http://www.kpdnkk.gov.my/web/guest/hanya-jakim-dan-main-keluarkan-sijil-halal-di-masa-depan
78
http://www.jurnalhalal.com/2010/04/syarikat-pengeluar-sijil-halal-yang.html
79
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Jakimbadantunggalpensijilanhalaluntukelakkekeliruan/
80
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1114&pub=Utusan_Malaysia&sec=
81
http://www.e-fatwa.gov.my/apa-itu-fatwa
82
Hasnah Hasan, op.cit
83
http://radio24.com.my/player/player.html
70
Download